008777
Dzisiaj
Wczoraj
Tydzień
Poprzedni tydz.
Miesiąc
Poprzedni miesiąc
Wszystkie dni
25
13
80
8547
455
518
8777

Your IP: 35.173.48.224
2019-08-20 00:57

Regulamin

REGULAMIN

STOWARZYSZENIA SENIORÓW

"POKUSA"

 

I. Postanowienia ogólne

§ 1

1) Stowarzyszenie nosi nazwę  Stowarzyszenie Seniorów "PoKUSa" i zwane jest dalej "Stowarzyszeniem".

2) Stowarzyszenie jest dobrowolnym, samorządnym, trwałym zrzeszeniem o celach niezarobkowych.

3) Stowarzyszenie jest stowarzyszeniem zwykłym w rozumieniu ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. - Prawo o stowarzyszeniach.

§ 2

Podstawą działania Stowarzyszenia są przepisy ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o Stowarzyszeniach (tekst jednolity: Dz.U. z 2015 poz 1393 z późniejszymi zmianami), oraz postanowienia niniejszego regulaminu.

§ 3

Terenem działania Stowarzyszenia jest cała Polska.

§ 4

Siedzibą Stowarzyszenia jest miejscowość Jasieniec.

§ 5

Stowarzyszenie może używać oznak i pieczęci na zasadach określonych w przepisach szczegółowych w tym również logotypu i oznaki będącej znakiem graficznym i rozpoznawczym Stowarzyszenia.

§ 6

Nazwa Stowarzyszenia jest prawnie zastrzeżona.

§ 7

Stowarzyszenie  Seniorów " PoKUSa" może posługiwać się skróconą nazwą PKUS, "PoKUSa".

 

II. Cel i środki działania

§ 8

Celem działania Stowarzyszenia jest:

1) Budowanie lokalnego i powiatowego wsparcia dla seniorów.

2) Polepszenie sytuacji osób starszych poprzez zapobieganiu wykluczeniu społecznemu w społeczności lokalnej oraz na gruncie powiatowym.

3) Integracja środowiska senioralnego w gminie i w powiecie.

4) Zacieśnienie współpracy pomiędzy grupami senioralnymi.

5) Rozwój turystyki dla seniorów.

6) Rozwijanie współpracy międzypokoleniowej.

7) Działanie na rzecz ochrony zdrowia i życia seniorów.

8) Działania z seniorami na rzecz ochrony środowiska.

9) Rozwijanie różnorodnych form życia kulturalno-oświatowego, towarzyskiego i wypoczynku dla seniorów.

10) Budowanie wśród seniorów świadomości narodowej.

11) Promocja działalności gmin, powiatu i Stowarzyszenia Seniorów "PoKUSa".

12) Organizowanie grup zainteresowań o tematyce zawodowej, kulturalnej, sportowej, wspieranie ich aktywności oraz umożliwianie dalszego podnoszenia kwalifikacji i sprawności seniorów w interesujących ich dziedzinach.

§ 9

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:

1) Współdziałanie z organizacjami administracji samorządowej i rządowej oraz organami i instytucjami oraz innymi stowarzyszeniami, itp.

2) Organizowanie zajęć dla seniorów.

3) Organizowanie spotkań międzypokoleniowych o różnej tematyce.

4) Organizowanie wypraw turystycznych i krajoznawczych.

5) Krzewienie wśród seniorów kultury polskiej.

6) Organizowanie imprez integracyjnych, promocyjnych i kulturalnych.

7) Prowadzenie innych działań sprzyjających realizacji celów Stowarzyszenia.

 

III. Władze Stowarzyszenia

§ 10

Władzami Stowarzyszenia są:

1) Walne Zebranie Członków.

2) Zarząd.

§ 11

Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Walne Zebranie Członków, które stanowią wszyscy członkowie Stowarzyszenia.

§ 12

Walne Zebranie Członków właściwe jest do podejmowania decyzji we wszystkich sprawach Stowarzyszenia, za wyjątkiem spraw zastrzeżonych niniejszym Regulaminem do kompetencji Zarządu.

§ 13

Do wyłącznych kompetencji Walnego Zebrania Członków należą w szczególności:

1) wybór i odwołanie Zarządu stowarzyszenia,

2) przyjęcie i uchwalanie zmian Regulaminu,

3) kontrola działań podjętych przez Zarząd,

4) podjęcie uchwały w sprawie rozwiązania Stowarzyszenia,

5) rozpatrywanie skarg członków Stowarzyszenia na działalność Przedstawiciela. 

§ 14

Uchwały Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia, o ile regulamin nie stanowi inaczej, podejmowane są zwykłą większością głosów, przy obecności:

a) w pierwszym terminie - co najmniej połowy uprawnionych do głosowania członków,

b) w drugim terminie - wyznaczonym w tym samym dniu, 15 minut później niż pierwszy termin - bez względu na liczbę osób uprawnionych do głosowania.

§ 15

Zmiana Regulaminu, rozwiązanie Stowarzyszenia, oraz odwołanie Zarządu wymaga bezwzględnej większości głosów przy obecności co najmniej połowy Członków Stowarzyszenia.

§ 16

Powołanie lub odwołanie Zarządu wymaga zwykłej większości głosów przy obecności co najmniej połowy członków Stowarzyszenia.

§ 17

Zarząd może liczyć od 3 do 6 osób, w tym Prezes powoływany spośród składu Zarządu na pierwszym posiedzeniu.

§ 18

Zarząd może wybrać ze swojego składu osoby a funkcję Zastępców Prezesa, Sekretarza i Skarbnika.

§ 19

Kadencja Zarządu trwa 3 lata.

§ 20

Zarząd może zostać odwołany przed upływem kadencji przez Walne Zebranie Członków, jeśli działa na szkodę Stowarzyszenia lub rażąco narusza jego interesy.

§ 21

W razie gdy skład Zarządu ulegnie zmniejszeniu w czasie trwania kadencji, uzupełnienie ich składu może nastąpić na drodze kooptacji, której dokonują pozostali członkowie. W trybie tym można powołać nie więcej jak połowę składu.

§ 22

Do Kompetencji Zarządu należy:

1) Kierowanie bieżącą działalnością Stowarzyszenia.

2) Wykonywanie uchwał Walnego Zebrania Członków.

3) reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu we wszystkich sprawach poprzez osobę prezesa Zarządu lub Zastępcy prezesa działających z Członkiem Zarządu - łącznie.

4) Z własnej inicjatywy lub na wniosek co najmniej 1/3 członków Stowarzyszenia zwoływanie Walnego Zebrania Członków w formie zwyczajowej.

5) Rejestracja Stowarzyszenia oraz dokonanie ew. niezbędnych zmian na żądanie organu nadzoru w dokumentach Stowarzyszenia.

6) Przyjmowanie oraz wykluczanie członków Stowarzyszenia.

7) Ustalanie wysokości składki członkowskiej.

§ 23

Zarząd podejmuje decyzje w formie uchwał podejmowanych zwykłą większością głosów, przy obecności:

1) W pierwszym terminie - co najmniej połowy składu.

2) W drugim terminie - wyznaczonym w tym samym dniu, co najmniej 15 minut później niż pierwszy termin - bez względu na liczbę osób uprawnionych do głosowania.

§ 24

Zobowiązania majątkowe w imieniu Stowarzyszenia może zaciągać Prezes lub Zastępca Prezesa wraz z innym Członkiem Zarządu - działając łącznie.

 

IV. Członkostwo

§ 25

Członkiem Stowarzyszenia może być osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych i niepozbawiona praw publicznych, będąca obywatelem polskim.

§ 26

Od decyzji Zarządu odmawiającej przyjęcia do Stowarzyszenia służy odwołanie do Walnego Zebrania Członków poprzez Zarząd w ciągu 7 dni od jej otrzymania.

§ 27

Zarząd zwołuje Walne Zebranie Członków w terminie 30 dni od wpływu odwołania.

§ 28

Członkowie założyciele automatycznie stają się członkami Stowarzyszenia.

§ 29

Do obowiązków członków Stowarzyszenia należy:

1) przestrzeganie Regulaminu Stowarzyszenia,

2) terminowe uiszczanie składek członkowskich,

3) popieranie i realizowanie celów Stowarzyszenia.

§ 30

Członek Stowarzyszenia ma prawo:

1) Uczestniczyć w działaniach organizowanych przez Stowarzyszenie.

2) Występować do Zarządu z pomysłami i inicjatywami dotyczącymi kierunków działalności Stowarzyszenia jak i konkretnych działań.

3) Zrezygnować z członkostwa w dowolnej chwili bez podania przyczyny.

§ 31

Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje na skutek:

1) Pisemnej rezygnacji.

2) Śmierci.

3) Wykluczenia.

§ 32

Osoba wykluczona ma prawo do wniesienia odwołania do Walnego Zebrania Członków poprzez Zarząd w terminie 30 dni od daty doręczenia uchwały na piśmie. Zebranie członków rozpatruje odwołanie w czasie najbliższych obrad, a jego decyzja jest ostateczna. Do czasu rozpatrzenia odwołania wykonanie decyzji o wykluczeniu jest wstrzymane.

 

V. Środki finansowe Stowarzyszenia

§ 33

Stowarzyszenie uzyskuje środki na działalność ze składek członkowskich, darowizn, spadków, zapisów, dochodów z majątków Stowarzyszenia oraz ofiarności publicznej.

 

VI. Postanowienia końcowe

§ 34

Stowarzyszenie ulega rozwiązaniu na podstawie uchwały Walnego Zebrania Członków podjętej zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków Stowarzyszenia.

§ 35

Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zebranie Członków określa przeznaczenie pozostałego majątku Stowarzyszenia.

§ 36

W sprawach nie uregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 7 kwietnia 1989r. - Prawo o stowarzyszeniach

 


Copyright © 2017. All Rights Reserved.